Magyar nyelv és irodalom

Érettségi témakörök

Magyar irodalom témakörök 12.A

Témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők

 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete
 2. Arany János balladái
 3. Ady Endre szerelmi lírája
 4. Babits Mihály elbeszélő költeménye
 5. Kosztolányi Dezső epikája
 6. József Attila ars poeticája

Témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők

 1. Kölcsey Ferenc hazafias lírája
 2. Móricz Zsigmond novellái
 3. Az újklasszicizmus: Radnóti Miklós eclogái
 4. Weöres Sándor költészete
 5. Örkény István és a groteszk
 6. Tóth Árpád hangulatlírája

Témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők

 1. Szabadon választott magyar kortárs mű

Témakör: Művek a világirodalomból

 1. A Biblia
 2. Thomas Mann elbeszélő művészete
 3. Homéroszi eposzok

Témakör: Színház-és drámatörténet

 1. A görög színház és dráma
 2. Madách Imre drámai költeménye

Témakör: Az irodalom határterületei

 1. A mesék világa

Témakör: Regionális kultúra

 1. Szekszárd irodalmi emlékei

Magyar nyelv témakörök 12. A

Témakör: Kommunikáció

 1. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói2
 2. A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei
 3. A tömegkommunikáció

Témakör: A magyar nyelv története

 1. A nyelvújítás
 2. A magyar nyelv történetének korszakai

 Témakör: Ember és nyelvhasználat

 1. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre
 2. Az egynyelvű szótárak ismerete
 3. A nyelv mint jelrendszer
 4. A nyelvváltozatok rendszere

Témakör: A nyelvi szintek

 1. A magánhangzók egymásra hatása a szavakban
 2. A szófajok rendszere
 3. Az egyszerű mondat főbb részei
 4. A mellérendelő összetett mondat

Témakör: A szöveg

 1. A szöveg szerkezete
 2. A munka világában szükséges szövegtípusok

Témakör: A retorika alapjai         

 1. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai
 2. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig
 3. Az állásinterjú

Témakör: Stílus és jelentés

19. A társalgási stílus
20. A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján


Magyar irodalom témakörök Kk 13. A

Témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők

 1. Ady Endre szerelmi lírája
 2. Arany János balladaköltészete
 3. Babits Mihály elbeszélő költeménye
 4. A kései versek alapkérdései József Attila életművében
 5. Kosztolányi Dezső prózája
 6. A hitvesi líra megjelenése Petőfi Sándor költészetében

Témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők

 1. Kölcsey Ferenc hazafias lírája
 2. Vörösmarty Mihály közösségi költészete
 3. Mikszáth Kálmán novellái
 4. Móricz Zsigmond epikája
 5. Örkény István kisepikája
 6. Az utolsó stációk Radnóti Miklós életművében

Témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők

 1. Simon Márton egy kötetének bemutatása

Témakör: Művek a világirodalomból

 1. Az orosz romantika- Puskin verses regénye
 2. Csinovnyikábrázolás a XIX. századi orosz irodalomban
 3. A romantikus világlátás sajátosságainak bemutatása Mary Shelley Frankenstein című alkotásában

Témakör: Színház és dráma

 1. Katona József hazafias drámája
 2. Madách Imre drámai költeménye

Témakör: Az irodalom határterületei

 1. Patrick Süskind: A parfüm

Témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom

20. Szekszárd város kulturális arculata


Magyar nyelv témakörök Kk 13.A

Témakör: Kommunikáció

 1. A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
 2. Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei
 3. A reklámok és internetes felületek

Témakör: A magyar nyelv története

 1. Változás és állandóság a nyelvben
 2. Nyelvújítás
 3. A nyelvtörténet forrásai, nyelvemlékek

Témakör: Ember és nyelvhasználat

 1. A nyelv társadalmi tagolódása
 2. A nyelv mint jelrendszer

Témakör: A nyelvi szintek

 1. Hangkapcsolódási szabályosságok típusai
 2. Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók
 3. A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük
 4. A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai

Témakör: A szöveg

 1. A szóbeli és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei
 2. A szövegkohézió, a témaháló és a cím
 3. A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges szövegtípusok

Témakör: A retorika alapjai

 1. A beszéd felépítése, megszerkesztettség menete a gyűjtéstől a megszólalásig
 2. A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése

Témakör: Stílus és jelentés

 1. A társalgási stílus ismérvei, minősége
 2. A hangalak és a jelentés viszonya
 3. Az egyszerűbb szóképek köznyelvi és szépirodalmi szövegekben

 

Megosztás ezzel:
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print