Projektbemutató

GINOP-6.2.3-17-2017-00038
Lemorzsolódás csökkentése a Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben

A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

A célok meghatározása

Az intézkedés kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával, valamint az oktatásra vonatkozó 2016. évi ország specifikus ajánlásokkal. (Lásd: (A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése, GINOP-6.2.3 projekt felhívása)

A célok elérése érdekében pedagógusok képzése és felkészítése valósul meg a végzettség nélküli iskolaelhagyás hatékony kezelése és megelőzése érdekében alkalmazható módszertani ismeretek elsajátítása vonatkozásában.

A project általános célja

(1) a végzettség nélküli iskolaelhagyás kezeléséhez helyi feltételrendszer kialakítása,

(2) hozzájárulás a végzettség nélküli iskolaelhagyók, azaz a korai iskolaelhagyók, lemorzsolódók országosan mért arányának 10 % alá csökkentéséhez,

(3) a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növelése és továbbtanulási esélyeik javítása,

(4) a HÍD programban, illetve a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése,

(5) a szakképzés eredményesebbé tétele,

(6) az iskolai teljesítmény növelése,

(7) az egész életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre való képessé tétel.

A projekt konkrét célja

(1) az alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportok létrehozása és működtetése (a tanulói létszámunk legalább 5%-a számára, azaz minimum 250 tanuló1 bevonásával),

(2) a tanulócsoportokban résztvevők tanulmányi eredményeinek javulása,

(3) a középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva, az elmúlt évek romló tendenciájának megállítása, és javulás elérése,

(4) a tananyagok alkalmazását célzó képzések biztosítása 86 fő2 pedagógus számára, akik közül legalább 90%-uk (77 fő) sikeresen végzi el a képzést

(5) LEGO robot pedagógiai program alkalmazásához szükséges tárgyi és humán infrastruktúra biztosítása,

(6) Digitális Közösségi Alkotóműhely (DAK) kialakítása és működtetése, a szükséges tárgyi és humán feltételek biztosítása,

(7) a helyzetértékelés alapján kialakított cselekvési terv kétévenkénti felülvizsgálata, annak érdekében, hogy időben alkalmazkodjunk a környezeti változásokhoz és biztosítsuk a hosszú távú célok megvalósulását.

Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása

A Szakképzési Centrum szakmai feladatai

a.) Helyzetértékelési tevékenység

Elkészítjük a szakképzési centrum és tagintézmények helyzetelemzését a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 felhívásban meghatározott elvárások, alapelvek alapján.

Tagintézményi és Centrum szintű helyzetértékelés elkészítése:

 • a helyzetfelmérés koordinálására, elvégzésére munkacsoport kialakítása Centrum szinten és tagintézményi szinten is; a Centrum-szintű munkacsoportban a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által kiadott módszertani útmutató és sablon előírásai szerint minden tagintézmény, valamint együttműködők is képviseltetik magukat, ezért munkacsoportunk 17 főből áll.
 • A tagintézményi szintű munkacsoport hatfős (5 fő munkatárs + 1 tagintézményi koordinátor)
 • A szakértői munkacsoport hét fővel működik (főigazgató, a projekt menedzsere és szakmai vezetője, iskolapszichológus, szociális munkás, Tolna megyei szakszolgálat, továbbá az EGYMI képviselője).
 • A szakértői munkacsoportot összesen tízfős tagintézményi munkacsoport támogatja a centrum szintű helyzetelemzés, továbbá a cselekvési terv összeállításában, megvalósításában.
 • a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számúkiemelt projektjében kidolgozott módszertan alapján intézményi szintű felmérés, centrum szintű összegzés elkészítése külső szakértők közreműködésével
 • a külső szakértői feladatok kiterjednek különös tekintettel a következőkre:

(1) a kötelezően alkalmazandó módszertan alapján szakmailag segíti és koordinálja a Szakképzési Centrum munkacsoportjának munkáját,
(2) feladatütemezési és időütemezési tervet készít,
(3) megtervezi a mérések és adatgyűjtések menetét, mechanizmusait, ehhez ütemtervet készít és szükség esetén eszközöket dolgoz ki vagy adaptál,
(4) SWOT elemzést készít, melynek során felülvizsgálja, összesíti és elemzi a munkacsoport által centrum szinten gyűjtött adatokat,
(5) az adatelemzés eredményét szövegesen összefoglalja, problémakatalógust készít,
(6) a végzett munkát összegzi, véglegesíti a helyzetfelmérés eredményeit,
(7) a munka során műhelymunkákat, megbeszéléseket szervez és bonyolít le

A Helyzetértékelési dokumentumot legkésőbb a támogatási szerződés aláírásától számított 120 naptári napon belül meg kell küldenünk az NSZFH- nak egy ún. fejlesztő célú értékelésre. Az NSZFH értékelését követően a végleges Helyzetértékelési dokumentumot az if622@nive.hu e-mail címre és a Támogatónak is meg kell küldenünk.

b.) Cselekvési terv kidolgozása

Elkészítjük a centrum szintű cselekvési tervet, továbbá a helyzetelemzésre épülő tagintézményi szintű (helyi) intézkedési terveket a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 felhívásban meghatározott elvárások, alapelvek alapján.

 • a szakértői munkacsoport tagjainak felkészítése az NSZFH által koordinált GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projektjének keretében kidolgozott továbbképzési program alapján; a szakértői munkacsoport részt vesz a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 által nyújtott szakmai és intézményfejlesztést támogató programokban, valamint a GINOP-6.2.4-VEKOP-17 kiemelt projekt fejlesztéseinek bevezetését előkészítő tevékenységekben
 • a cselekvési terv célterületeinek meghatározása a felhívásban nevesített minden terület figyelembe vételével, különös tekintettel a korai iskolaelhagyás mutatójában vállalt csökkenés mértéke módszertan leírására, a korai jelzőrendszer bevezetésének, alkalmazásának eljárásaira, módszereire, valamint a teljes iskolára vonatkozó komplex pedagógiai-módszertani fejlesztések terveire,
 • cselekvési terv elkészítése a létrehozott szakértői munkacsoport az NSZFH által koordinált GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projektjének keretében kidolgozott és biztosított módszertan szerint, a helyzetértékelés alapján, külső szakértő közreműködésével. A szakképzési centrumban dolgozó munkacsoport-tagok célfeladatként látják el a munkát egyéb napi feladataik mellett
 • a cselekvési tervben a Kötelező vállalások között meghatározott alábbi vállalások célértékét szükséges meghatároznunk:
  • A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében,
  • A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva.
 • a cselekvési tervet legkésőbb a támogatási szerződés aláírásától számított 120 naptári napon belül el kell készítenünk és meg kell küldenünk fejlesztő célú értékelésre az NSZFH- nak. (A fejlesztő célú értékelés elkészítésére az NSZFH- nak 30 nap áll rendelkezésére.). Az NSZFH értékelését követően a végleges Helyzetértékelési dokumentumot az if622@nive.hu e-mail címre és a Támogatónak is meg kell küldenünk.
 • az elkészült cselekvési tervet az NSZFH- nak elektronikus úton meg kell küldenünk az if622@nive.hu e-mail címre.

c.) Szakmai együttműködési tevékenység

 • együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal, a GINOP-6.2.2-VEKOP-15, valamint a GINOP-6.2.4-VEKOP/16 kódszámú kiemelt projekt konzorciumvezetőjével, illetve minden együttműködő partnerrel
 • köznevelési intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, mentorhálózatok, ifjúságügyi, egészségügyi, családügyi és kulturális intézményrendszer, civil szervezetek, önkormányzatok stb. megkeresése a szakterületi együttműködések bővítése érdekében
 • a cselekvési tervben meghatározott fejlesztések megvalósítására tematikus munkacsoportok alakulnak tagintézményi szinten, amelyek szükség szerint együttműködnek a téma helyi szakértőivel (pl. Iskolai kortárs kiközösítés megszüntetésére irányuló tevékenységek terén a Családsegítő Központtal, Rendőrséggel, ifjúságsegítőkkel stb.), illetve a projekt keretében bevont külső szolgáltatókkal, külső szakemberekkel (pl. drog prevenciós tevékenységek terén bevont külső szakértőkkel.)

d.) Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása

 • készségfelmérés a 9. osztályos tanulók körében a módszertannak megfelelően, amely alapkészségek felmérésére felhasználható, nehézségi szint szerint szintezett mérő feladatokat alkalmazzuk
 • tanulócsoportok kialakítása (a Szakképzési Centrum tanulói létszámának legalább 5%-áig) a felmérés eredményeinek figyelembe vételével, az alapkészségek fejlesztése céljából, a következő szempontok szerint:
  • létszám, a készségproblémák mélységétől függően 4-10 fő
  • összetétel: heterogén, a helyzetfelmérés figyelembe vételével, nem, egyéni nyilatkozatban felvállalt etnikai hovatartozás és teljesítmény alapján.
  • munkamódszer: csapatmunka, együttműködés és kölcsönös támogatás és segítségnyújtás
 • a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által koordinált GINOP-6.2.2-VEKOP-15 projekt keretében kidolgozott eszközök használata, adaptációja
  • az alapkészségek fejlesztését célzó taneszközök, tananyagok, oktatási segédanyagok felhasználása a csoportos foglalkoztatások során
  • a tanulói készségek és képességek fejlődését nyomon követő mérési-értékelési keretrendszer adaptálása
  • a mérési eredményekre alapozott egyéni fejlesztési tervek összeállítása
 • integrált neveléshez kapcsolódó intézményi felkészülés és tevékenységek különös tekintettel iskola szakmai módszertani feltételeinek áttekintésére, valamint az intézményi és egyéni szintű pedagógiai fejlesztéshez, felkészítéshez szükséges pedagógus továbbképzések biztosítására, amely a Pedagógus továbbképzések pontban került részletes kifejtésre
 • mentori szolgáltatás biztosítása a tanulócsoportokban résztvevő diákok számára külső szolgáltató közreműködésével, amelynek keretében a külső szakértő részt vesz a tanulócsoportok kialakításában, az iskolán kívüli kezdeményezésekre, együttműködési lehetőségekre is építő rendszeres, tervezett, egyéni igényekre reagáló személyre szabott fejlesztést, pedagógiai és életvezetést segítő kapcsolatot, egyéni és csoportos mentorálási lehetőséget biztosít a diákok számára, valamint folyamatosan együttműködik a tanulócsoportokat működtető pedagógusokkal.
 • a tanulócsoportok kialakítása során törekednünk kell arra, hogy minél változatosabb összetételű legyen a csoport. Ugyanakkor az adatnyilvántartásnál figyelnünk kell arra, hogy néhány adat „érzékeny adatnak” számít. Ilyen pl. az etnikai hovatartozás. Itt tisztában kell lennünk azzal, hogy a roma származás olyan különleges személyes adat, amely kizárólag csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. A tájékoztatás során információt kell nyújtanunk a tanulóknak a projektről, annak céljairól, a zajló fejlesztésekről és azok hasznosságáról. Információt kell adni továbbá arról, hogy mit jelent az adatnyilvántartás, az adatkezelés, és írásos nyilatkozatot / engedélyt ajánlott kérnünk roma tanulóinktól. Ennek megfelelően a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma tanulóként definiálják.
 • összegzés elkészítése a kialakított tanulói csoportok eredményeiről, tapasztalatairól minimum féléves időközönként, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által koordinált GINOP-6.2.2-VEKOP-15 projekt iránymutatásai szerint.

e.) Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi szintű pályaorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása

A szakképzési centrum tanulói összlétszáma 5.000 fő, amelynek minimum 5 %-át, azaz 250 főt3 bevonunk tanulócsoportok kialakításába.

A tanulói csoportokba azokat a tanulókat vonjuk be, akik az iskolai lemorzsolódással leginkább veszélyeztetettek, valamint a Szakképzési Hídprogramban tanulókat.

Az életpálya-építés elemei:

 • az oktatás világából a munka világába való hatékony és eredményes átlépés támogatása a pályaválasztási tanácsadás, a pályaszocializáció és helyi, intézményi szintű pályaorientációs rendszerek kialakításával
 • helyi, intézményi szintű pályaválasztási, pályaorientációs programok megvalósítása
 • a tanulói pályaorientációt és életpálya-építést szolgáló tevékenység eredményes megvalósítása képzett szakemberállomány, szakértői team együttműködésével

A tanulói csoportok kezelésében, vezetésében olyan módszertanokat kell alkalmaznunk, amelyek kevéssé jelennek meg az ismeretátadás hagyományos módszerei között és a célcsoport érdeklődését növeli, erősíti – tehát számukra szokatlan, munkáltató, gyakorlati szempontú módszerekhez folyamodunk.

Alternatív módszerek alkalmazását az is indokolja, hogy a projekt keretében olyan oktatási eszközrendszer kerül beszerzésre, amely szükségessé is teszi a módszerváltást.

A tanári szerep is megváltozik, az iskola szerepe is átértékelődik kissé. Az iskola az alternatív infrastruktúra és az alkalmazását lehetővé tevő pedagógiai-módszertani ismeretek biztosítója. Az oktató direkt vezetői szerepe megszűnik, inkább a tanulók munkájának szervezője, a folyamatos támogatás, tanácsadás, segítségnyújtás az elsődleges feladata.

Az alkalmazni tervezett alternatív módszerek közül a legfontosabbak:

 • Kooperatív módszer: A tanulók 4-6 fős kiscsoportokban tanulnak, egymást segítik a tanulásban. Fejlődnek a szociális készségeik, képesek lesznek együttműködve, csapatként funkcionálni mindazon túl, hogy ismereteket sajátítanak el és intellektuális készségeik (pl. a gondolkodási készség, a matematikai készség) is fejlődnek. Ezzel a módszerrel manuális készségek is fejleszthetők, mivel a társaktól ellesett vagy társak által demonstrált tevékenység elsajátítására motiváltabbak a tanulók.
 • Projekt módszer: Feladatunk, hogy megismertessük a tanulókkal a felfedező/problémamegoldó tanulás élményét. A problémafelvetésnek olyannak kell lennie, amely ösztönzi a tanulókat az információgyűjtésre, információrendszerezésre, hogy megalkothassák saját modelljeiket, azokat kipróbálhassák, és egy szubjektív értékelési folyamat során saját maguk értékeljék az eredményt. A módszer, természetétől fogva is szokatlan lehet néhány résztvevőnek, mivel az oktatók és tanulók közös tervező és kivitelező munkáját feltételezi. Ilyen értelemben egy összetett feladat megoldása felnőttek és gyerekek kollektív, gyakorlat-központú együttműködésével történik. Ugyanakkor fontos az egyéni teljesítmény, hiszen mindenki az érdeklődésének megfelelő, a tapasztalatait legjobban hasznosító feladatot végez, amellyel hozzájárul a csoport munkájához.
 • Csapatmunka: Olyan jellegű feladatoknál is, amelyek kutatómunkát, információgyűjtést, vagy alkotómunkát, esetleg prezentációt igényelnek, szintén bátorítjuk a tanulókat az elsajátított team-készségek alkalmazására. A tanmenetek kidolgozásánál külön figyelmet fordítunk olyan feladatok alkalmazására, kidolgozására, amelyek elősegítik vagy szükségessé teszik az együttműködést, a csapatmunkát.
 • A feladatok, eljárások, munkaformák kidolgozásánál oda kell figyelnünk az együttműködés minőségére és támogatást nyújtani a tanulócsoportoknak, hogy a csoporton belül hatékonyan megosszák a feladatokat, kellően előkészítsék a döntéshozatalt, és segíteni őket abban, hogy a döntéseikért vállalni tudják a felelősséget. Ezáltal erősítjük a társak iránti, illetve a saját munka iránti elkötelezettséget.
 • Elsősorban a fentiek miatt kell fejlesztenünk a tanulók problémamegoldó készségeit, az értékelési folyamat alkalmazása miatt pedig az objektív kritériumok alapján működő kritikus gondolkodás képességét. Ez azonban nem elegendő, ahhoz, hogy működőképes tanulócsoportokat tudjunk létrehozni, a tanulók alapkészségeit is fejlesztenünk kell. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a szövegértésre, szövegalkotásra, számolási készségekre, az írásbeli és szóbeli anyanyelvi kommunikáció fejlesztésére, digitális írástudásra, mint alapkészségre.
 • Az alapkészségek komplex fejlesztésével elérhető, hogy a tanulás hatékonyabbá és élményszerűbbé válik. A szövegértés, szövegelemzés képességének fejlődése azt is lehetővé teszi, hogy tantárgyakon átívelő programokat alakítsunk ki, ezáltal megmutassuk tanulóinknak, hogy hogyan függenek össze az egyes tudományterületek, határtudományok.
 • A tanulócsoportok előrehaladását, eredményeiket folyamatosan nyomon követjük. Az egyes tanulócsoportokat támogató pedagógusok a tapasztalatokat folyamatosan megosztják egymással, és figyelemmel kísérik a jó gyakorlatokat. A GINOP-6.2.2-VEKOP-15 felhívás keretében kialakított iránymutatás alapján legalább félévente összegzést készítünk a tapasztalatokról, és megküldjük a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a fenntartó részére.

f.) Intézményfejlesztési tevékenység

 • intézményfejlesztési tervet dolgozunk ki az elkészült cselekvési terv alapján, amely tartalmazza az intézmény fejlesztésére irányuló tevékenységeket, illetve azok végrehajtási ütemtervét a projektmegvalósítás időszakára
 • adaptáljuk a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 konstrukció keretében kidolgozott módszertanokat, és gondoskodunk helyi, szervezeti szintű bevezetéséről
 • megtervezzük az intézményfejlesztési tevékenységek intézményi és centrumszintű monitoring tevékenységét, illetve a fenntartói szintű monitoring terén együttműködünk a monitoring események hatékony és gördülékeny lefolytatása érdekében
 • az intézményi szabályozó alapdokumentumok (SZMSZ, pedagógiai program, házirend) felülvizsgálata, szükséges szintű módosítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás hatékonyabb kezelése érdekében, a centrum szintű cselekvési terv megvalósítása érdekében,
 • az alapkészség-fejlesztés tagintézmény szintű megoldási tervének kidolgozása és megvalósítása, illeszkedve az éves országos kompetenciamérést (OKM) követő esetleg elkészítendő intézkedési tervhez. (2062012. (VIII. 31.) EMMI r. 80. §.)

g.) Pedagógus továbbképzések

Kialakítjuk a célok eléréséhez szükséges humánerőforrás tervet és továbbképzési tervet, és gondoskodunk arról, hogy a nevelőtestület érintett tagjai és a pedagógus munkakörben foglalkoztatott érintett szakemberek részt tudjanak venni a továbbképzéseken folyamatos szakmai fejlődésük érdekében. A továbbképzési tervben különös figyelmet fordítunk a tanulói lemorzsolódás mérséklését szolgáló tanulói alapkészségek és képességek fejlesztésére felkészítő, továbbá a pályaorientációs célú tevékenységek biztosítására felkészítő pedagógus továbbképzésekre

 • Indok: a lemorzsolódás csökkentéséhez, a minőségi oktatáshoz szakmailag és módszertanilag az átlagosnál felkészültebb, befogadóbb, nyitottabb, rugalmasabb pedagógusokra van szükség, ennek egyik eszköze a továbbképzéseken való szakmai fejlődés lehetősége;
 • Tervezés: annak érdekében, hogy tanáraink megkaphassák a számukra szükséges továbbképzési lehetőséget humánerőforrás terv és továbbképzési terv kialakítására/módosítására van szükség;
 • Igényfelmérés: felmérjük, hogy pedagógusaink körében kik szeretnének részt venni, illetve a munkaközösség vezetők/szakmai igazgató-helyettesek kiket javasolnak a program keretében lebonyolításra kerülő továbbképzéseken való részvételre;
 • Szervezés (vezetők): a továbbképzések szervezése során a pedagógusok mellett külön figyelmet fordítunk a vezetőkre, akik vezetői szinten koordinálják a lemorzsolódás elleni küzdelem során szükséges beavatkozások végrehajtását, valamint hosszú távon biztosíthatják a cselekvési tervben foglaltak megvalósulását. A Szakképzési Centrum maximum 15 fős vezetői csapata számára vezetői továbbképzésen vesznek részt, melynek keretében hangsúlyozottan jelennek meg az alábbi témakörök:
  • Az oktatás világából a munka világába való hatékony és eredményes átlépés támogatása
  • a munkaerő-piaci kulcskompetenciák, a pályaválasztási tanácsadás, pályaszocializáció, a helyi pályaorientációs programok megvalósítása
  • együttműködés a gazdasággal a duális szakképzés minőségi fejlesztése érdekében;
 • Szervezés (pedagógusok): terveink szerint intézményi szinten további minimum 86 fő4 pedagógus akkreditált módszertani továbbképzésbe vonására nyílik lehetőség;
 • Szervezés (speciális szakmai):
  • a LEGO robot program oktatásba történő hatékony integrálása érdekében 2 fő pedagógus számára biztosítjuk a Mobilrobotok az iskolában című továbbképzésen való részvétel lehetőségét,
  • a Digitális Közösségi Alkotóműhely (DKA) speciális működtetése érdekében 2 fő pedagógus számára biztosítunk továbbképzést
 • Beosztás: tervet készítünk arról, hogy ki, mikor vehet részt az egyes továbbképzéseken;
 • Helyettesítés: a továbbképzési terv alapján megszervezzük a helyettesítés rendszerét.

h.) Eszköz- és infrastruktúrafejlesztések

 • Beszerzés:
  • informatikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó licencek az igényfelmérés eredményének figyelembe vételével
  • LEGO robot oktatási rendszerre épülő programozási (informatika) kísérleti pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközök
  • 1 db Digitális Közösségi Alkotóműhely (DKA) kialakítása (infrastrukturális fejlesztés, továbbá a technikai elvárások figyelembe vételével a műhely berendezése)

i.) Projekt előkészítési tevékenységek

 • A projekt teljes rendszerének átláthatósága és koherenciája érdekében elkészítjük a projekt megvalósíthatósági tanulmányát, összeállítjuk a Projekt Irányítási Kézikönyvet.
 • felmérjük, hogy milyen humán és tárgyi infrastruktúra áll a rendelkezésünkre, minőségi és mennyiségi felmérése a fejlesztési igények meghatározása céljából;
 • közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is

j.) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek, a projektszervezet kialakítása

 • a projektmenedzser, a pénzügyi menedzser, szakmai vezető és a szakmai munkák ellátását segítő humánerőforrást biztosítása (szakmai megvalósítók, pedagógusok, oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak) a projekt teljes időtartama alatt
 • a projekt-megvalósítók számára külső szakértői szolgáltatás biztosítása szakmai felkészültségük színvonalának emelése érdekében (továbbképzés)

k.) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek:

A projekt során megvalósítandó kommunikációs tevékenység

 • a projekt egységes kommunikációjának kialakítása (lásd: 5. pont A nyilvánosság biztosítása, kommunikációs tevékenység)
 • workshop szervezése 2 alkalommal, szakképzési centrumok, NGM, NSZFH és más szakmailag releváns együttműködő intézmények meghívott képviselőinek részvételével, a jó gyakorlatok kialakítása, tapasztalatcsere lehetőségének megteremtése érdekében

A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek

 1. Drog prevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító tevékenység, melynek megvalósítása során külső szolgáltató segíti munkánkat. E feladat ellátása különösen az alábbi elvárások mentén zajlik:
  • a célcsoporttagok számára foglalkozások megtartása,
  • a foglalkozásokhoz tananyag, munkafüzetek, videofilmek, vendégszereplők (pl. rendőr) biztosítása,
  • tanári karral, valamint a szülőkkel való folyamatos és rendszeres kapcsolattartás (pl. tantestületi üléseken, szülői értekezleteken)
  • kortárs segítő program adaptációja, pilotképzés
 2. Mobilitási rendszer kialakítása tematikus munkacsoportban
  • belföldi és külföldi, tanári és tanulói, testvériskolai kapcsolatok kialakítása
  • a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem területén való egymástól tanulás
  • motiválás, versenyeken való részvétel érdekében
 3. Iskolai kortárs kiközösítés megszüntetésére irányuló és zaklatás ellenes iskolai tevékenységek megteremtése tematikus munkacsoportban
  • a jelenség feltárása helyi szinten
  • tagintézményi szintű program összeállítása szükségletek szerint
  • a program tartalmának kidolgozása iskolapszichológussal, rendőrkapitánysággal, családsegítőkkel stb. közösen
  • a program adaptálása osztályfőnöki órai keretekre
 4. Nyári vagy iskola/tanítási időn kívül megszervezett felkészítő tanfolyamok (korrepetálás céljából)
  • tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése (tanulástechnikai segítség, ismeretek frissítése, megerősítése stb.)
  • pótvizsgára felkészítés
 5. A szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programok szervezését és megvalósítása (közművelődési, ill. „tanoda” típusú foglalkozások a kollégiumokban, ill. tanórán túl).
  A szabadidős tevékenységek keretében lehetőség nyílik segíteni a diák formálódását, fejlődését Ez pedagógiailag kedvező hatású, hatékony prevenciós eszköz A tevékenység külső szolgáltató segítségével kerül megvalósításra az alábbiak szerint:

  • program- és ütemterv összeállítása, jóváhagyása a Szakképzési Centrum által,
  • a résztvevők étkeztetésének, utaztatásának biztosítása, amennyiben szükséges,
  • a feladat ellátásához szükséges eszköz- és humánerőforrás biztosítása.
 6. Közösségi tér kialakítása: a kollégiumok projektfeladatokhoz és projektcélokhoz kapcsolódó mértékű, az iskolai közösségépítést, tehetséggondozást és hátránykompenzációt szolgáló tevékenységek biztosításához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztése, és eszközbeszerzése

Kötelező vállalások, monitoring mutatók

A pályázati felhívással összhangban a projekt kötelező vállalásai és indikátorai a következők:

Kötelező vállalások

Vállalás Célérték Célérték elérésének időpontja Igazolás módja
Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma 5.000 fő tanulói összlétszámból 250 fő5, a tanulói összlétszám minimum 5 % projekt fizikai befejezése tanulólétszám igazolása jelenléti ívekkel
A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében A bázisértéket a 2018/2019. tanév I. féléves tanulmányi eredményei,a célértéket a 2019/2020. tanév végi eredményei jelentik. a cselekvési tervben megadandó vállalt érték projekt fizikai befejezése eredményjavulást alátámasztó bizonyítvány, napló
A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva. a cselekvési tervben megadandó vállalt érték projekt fizikai befejezése statisztikai adatszolgáltatás

Mérföldkövek

Mérföldkő Output Teljesítés határideje
Helyzetértékelési dokumentum, Cselekvési terv Helyzetértékelési dokumentum
Cselekvési terv
Támogatási szerződéskötést követő 120. naptári nap
Tanulócsoportok létrehozása, tevékenységük elindítása tanulócsoportok létrehozását, létszámát és tevékenységüket alátámasztó dokumentum 2018/2019 tanév kezdetéig
Pedagógus továbbképzés igazoltan teljesített továbbképzések centrumszintű összegzése projekt fizikai befejezése
Cselekvési terv értékelése és felülvizsgálata felülvizsgált cselekvési terv a megvalósítás szöveges értékelésével projekt fizikai befejezése

Indikátorok

Indikátor neve Mértékegység Célérték Célelérés dátuma Az adatforrás megnevezés
Kompetenciaalapú képzésekhez kidolgozott új tananyagok, módszertanok száma db Célérték nélkül —–
GINOP 6.2.1
Kompetenciaalapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok száma db Célérték nélkül —–
GINOP 6.2.1
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma 86 fő6 projekt fizikai befejezése pedagógus-továbbképzési szerződések, jelenléti ívek
GINOP 6.2.2
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, tanúsítványt szerző szakemberek száma 77 fő7 projekt fizikai befejezése A képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány
GINOP 6.2.2

1 A tanulólétszám számításakor a 2016. októberi oktatási statisztikai adatszolgáltatás nappali tagozatos tanulóinak adatait vettük alapul. (5.000 főx0,05=250 fő)
2 A képzésben résztevő pedagógusok számának meghatározása: pedagógus munkakört betöltő, fő munkaviszonyú (határozott vagy határozatlan időre szóló), teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok 2016. évi számát vettük alapul. (428 fő pedagógus legalább 20%-a, 428×0,2=85,6)
3 A tanulólétszám számításakor a 2016. októberi oktatási statisztikai adatszolgáltatás nappali tagozatos tanulóinak adatait vettük alapul. (5.000 főx0,05=250 fő)
4 A képzésben résztevő pedagógusok számának meghatározása: pedagógus munkakört betöltő, fő munkaviszonyú (határozott vagy határozatlan időre szóló), teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok 2016. évi számát vettük alapul. (428 fő pedagógus legalább 20%-a, 428×0,2=85,6)
5 A tanulólétszám számításakor a 2016. októberi oktatási statisztikai adatszolgáltatás nappali tagozatos tanulóinak adatait vettük alapul. (5.000 főx0,05=250 fő)
6 A képzésben résztevő pedagógusok számának meghatározása: pedagógus munkakört betöltő, fő munkaviszonyú (határozott vagy határozatlan időre szóló), teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok 2016. évi számát vettük alapul. (428 fő pedagógus legalább 20%-a, 428×0,2=85,6)
7 A projekt keretében a tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek legalább 90%-a. (86×0,9=77,4)

Megosztás ezzel:
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print